Caching async plots/keys

Ensure that all eight plots appear.


Sync base plot, sync cache key

Async base plot, sync cache key

Sync base plot, Async cache key

Async base plot, async cache key

Sync ggplot, sync cache key

Async ggplot, sync cache key

Sync ggplot, Async cache key

Async ggplot, async cache key